نوشته‌ها

املای کلمات پُرکاربرد

آیا درست نوشتن املای کلمات، کابوسی است که هر بار برای نوشتن یک متن (گزارش کار مدرسه، نامه اداری، پایان نامه، …) برایتان تکرار می شود؟ آیا وسط نوشتن یک نامه اداری مهم یا صورت جلسه یا وقتی پای تخته هستید و همه حواسشان به شما است، شک می کنید که انتساب، انتصاب یا انتثاب؟ […]