نوشته‌ها

شهریاد

تا به حال پیش آمده برای تشخیص استان هر کدام از شهرستان‌های بجنورد، بروجرد، بروجن، بیجار و بیرجند چند لحظه به فکر فرو بروید؟ یا وقتی استاد سر کلاس حاضر غایب می کند و پشت سر هم نام خانوادگی ناآشنا می شنوید، حدس بزنید که هر کدام به کدام منطقه تعلق دارند: سلماسی، کمیجانی، اهری، نهاوندی، فریدنی؟ یا […]